Besplatna dostava za narudžbe iznad 140€!

ZONA ZAŠTITE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Gospodarska ulica 5c, 10255 Donji Stupnik, Hrvatska., OIB: 11372198935 (dalje u tekstu: Društvo) prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke fizičkih osoba u svrhe izvršenja ugovornih obveza, u marketinške i prodajne svrhe.

Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju su: ime i prezime, adresa poslovanja, broj telefona i/ili mobitela, e-mail adresa, naziv radnog mjesta.

Prethodno opisane osobne podatke Društvo prikuplja od samog ispitanika, bilo neposrednim kontaktom, bilo putem elektronske pošte ili online registracijom ispitanika na web stranicama Društva korištenjem posebnog korisničkog imena i lozinke.

Društvo također prikuplja osobne podatke prikupljene pri pristupu ispitanika na web stranicu www.zonazaštite.hr i www.shop.zonazastite.hr .

Tu se prije svega radi o određenim podacima kao što su: IP adrese, vrsta preglednika koji se koristi, operativni sustav, domene i adrese web stranica koje se koriste za pristup ili izlazak s ove web stranice, i dr. Ovi podaci prikupljaju se, konsolidiraju i koriste potpuno anonimno s ciljem dopuštanja i kontrole ispravne upotrebe ove web stranice, kao i prikupljanja anonimnih statističkih podataka o upotrebi iste, te se brišu odmah nakon obrade.

Nadalje, za pristup određenim uslugama koje nudi predmetna web stranica od posjetitelja će se tražiti da se registrira na web stranici, te time stvori osobni račun. Pri registraciji, od posjetitelja će se zatražiti da dobrovoljno ponudi određene osobne podatke p kao što su ime, prezime, kućna adresa, adresa e-pošte, mobilni i / ili fiksni telefonski broj, zanimanje i naziv radnog mjesta. Na navedeni način dobiveni osobni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu kreiranja korisničkog računa, dok se isti mogu koristiti u marketinške i/ili prodajne svrhe, te u svrhe izrade profila u svezi s tržišnim istraživanjima i statističkom analizom samo temeljem izričite i posebne privole ispitanika.

Obzirom predmetna web stranica sadrži poveznice s web stranicama trećih strana, Društvo ne snosi odgovornost za način na koji se osobni podaci upravljaju i obrađuju putem web stranica trećih osoba, kao i za upravljanje autentičnosti ovlasti koje daju treće strane, dok se ova pravila primjenjuju isključivo na predmetnu web stranicu Društva.

U svrhu održavanja Internet stranice, Društvo također koristi kolačiće („cookies“), odnosno pakete informacija koje web poslužitelj šalje korisnikovom internetskom pregledniku koji se automatski pohranjuju na korisničkom računalu, a zatim se automatski šalju natrag poslužitelju svaki put kad se pristupi web stranici. Web stranica Društva ne koristi kolačiće za prijenos podataka osobne prirode, već isključivo koristi:

–          strogo nužne kolačiće, a koje se trajno ne pohranjuju na korisničkom računalu i poništavaju se svaki put kada je internetski preglednik zatvoren, te koji su ograničeni na prijenos podataka potrebnih kako bi se web stranica mogla koristiti sigurno i učinkovito,

–          trajne kolačiće, tj. kolačiće koji ostaju pohranjeni na tvrdom disku računala dok ne isteknu ili ih ne izbriše korisnik/posjetitelj, a korištenjem kojih posjetitelji web stranice su automatski prepoznati svaki put kada posjete web stranicu. Posjetitelji mogu sami urediti postavke glede korištenja ove vrste kolačića, te u bilo kojem trenutku promijeniti zadane postavke i onemogućiti sve kolačiće.

Osobne podatke koje prikuplja i obrađuje Društvo obrađuju zaposlenici i suradnici Društva i izvršitelji obrade s kojima Društvo ima zaključene odgovarajuće sporazume temeljem koji su izvršitelji u obvezi navedene podatke koristiti isključivo u skladu smjernicama Društva i strogo za svrhu za koju je Društvo navelo, a uz obvezu čuvanja tajnosti podataka i zaštite istih.

U većini slučajeva, Društvo osobne podatke obrađuje radi ispunjenja zakonskih i ugovornih obveza, no za slučaj kada je Društvu za prikupljanje i obradu osobnih podataka potrebna privola ispitanika, Društvo mora ispitaniku uputiti i zahtjev za privolom, a koji mora biti jasan, nedvosmislen i razumljiv, te temeljem kojeg ispitanik daje pisanu privolu kao dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. U slučaju uskrate privole za npr. davanjem osobnih podataka za pristup web stranici, Društvo neće biti u mogućnosti izvršiti određene zatražene usluge (npr. registraciju na web stranicu), dok u slučaju uskrata privole za obradom podataka u marketinške svrhe ili putem profiliranja, za ispitanika neće proizaći nikakve posljedice u vezi s izvršavanjem ugovora, poslovnog odnosa ili drugog odnosa s ispitanikom.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu čime se ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. U slučaju povlačenja privole, osobni podaci ispitanika se ne smiju dalje obrađivati u takve svrhe.

Društvo prikupljeni i obrađeni podatke neće dijeliti s trećim osobama izvan svrha navedenih u ovim pravilima i/ili izvan opsega privole. Podaci se mogu prenositi trećim osobama i to drugim izvršiteljima obrade, s kojima Društvom mora imati zaključene odgovarajuće sporazume temeljem kojih jamči jednaku razinu zaštite osobnih podataka.

Društvo neće čuvati osobne podatke duže nego što je to nužno radi ispunjenja svrhe pojedine obrade.

Svaki ispitanik ima pravo Društvu podnijeti pisani zahtjev kojim traži:

  1. potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na ispitanika obrađuju ili ne,
  2. obavijest o podacima koji se odnose na ispitanika čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
  3. obavijest o postojanju prava ispitanika na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu
  4. obavijest o pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
  5. uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te njihovo prepisivanje,
  6. ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na ispitanika,
  7. obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na ispitanika odnosi,
  8. dopunu, izmjenu i/ili brisanje osobnih podataka koji su nepotpuni, netočno i/ili neažurni,
  9. brisanje osobnih podataka temeljem „prava na zaborav“,
  10. ograničenje obrade osobnih podataka.

Društvo je dužno postupiti po zahtjevu ispitanika iz prethodnog stavka ovog članka bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjevi iz ovog članka upućuju se pisanim putem na adresu sjedišta Društva i to neposredno ili putem pošte preporučeno s povratnicom ili putem e-maila na adresu info@zonazastite.hr.

Društvo je dužno ispitanika obavijestiti o izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisanog zahtjeva, kao i sve primatelje kojima su otkriveni osobni podaci, pod uvjetom da je isto moguće i da ne zahtijeva nerazmjeran napor.

Ispitanik ima pravo od Društva tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a kojem zahtjevu je Društvo dužno udovoljiti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

–         osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni

–         ispitanik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji,

–         ispitanik uloži prigovor na obradu,

–         osobni podaci nezakonito su obrađeni.

Ispitanik ima pravo od Društva ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

–         ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u kom slučaju je obrada ograničena na razdoblje kojim se Društvu omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

–         obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

–         Društvo više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, te Društvo takve osobne podatke više ne smije obrađivati osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Svi zahtjevi, upiti, prigovori ili drugo, a vezano uz obradu osobnih podataka od strane Društva, dostavljaju se:

–          poštom na adresu Zona zaštite d.o.o., Gospodarska ulica 5c, 10255 Donji Stupnik, Hrvatska.

–          e-mailom na adresu: info@zonazastite.hr

Odgovori

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.